Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze

Inna Scena to prowadzony od kilku lat w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego projekt badań nad tożsamością płci, seksualnością i cielesnością w polskim teatrze. Tom Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze prezentuje wybrane teksty wygłoszone na drugiej konferencji z tego cyklu, która odbyła się w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2006. Przywołana w tytule triada wyznacza obszar problematyki wspólnej wielu ważnym polskim przedstawieniom ostatnich lat, które otwarcie stawiają pytania o to, czym jest płeć, rozważają niejednoznaczność relacji, jakie zachodzą między płcią biologiczną a kulturową, wskazują na radykalnie polityczny wymiar indywidualnych tożsamościowych rozstrzygnięć. Uwzględnienie kwestii ciała, płci i pożądania otwiera także możliwość ponownej lektury kanonu dramatycznego i historii teatru, w której uwaga interpretatora skupia się na wpisanych w tekst i scenę konstruktach płciowych, czasem zatartych i niejasnych sygnałach odmienności, momentach seksualnej i płciowej transgresji. Zamieszczone w książce teksty nie tylko oświetlają szereg niedostatecznie dotąd opisanych zjawisk z historii i współczesności polskiego teatru, ujawniając zarówno konserwatywną funkcję sceny, na której umacnia się płciowe i seksualne emploi, jak i jej wywrotowy potencjał. Są również świadectwem rozległych pożytków, jakie z zaadaptowania narzędzi badawczych oferowanych przez interdyscyplinarne studia nad płcią kulturową i odmiennością czerpać może rodzima teatrologia. Współczesna humanistyka nie ma wątpliwości, że refleksja nad kondycją człowieka nie może pomijać jego społecznie i kulturowo determinowanej płciowości. Ludzka podmiotowość ma bowiem niezbywalny wymiar płci, który przejawia się we wszystkich sferach naszej aktywności. Bez jego uwzględnienia rekonstruowany przez badaczy teatru obraz sceny pozostanie po części przesłonięty.

Zamówienia: www.prospero.e-teatr.pl
Cena: 40 zł